Proč se někteří lidé stanou na svém koníčku závislými?


AÄ se to může zdát sebeabsurdnÄ›jší, ÄlovÄ›k se může stát závislým v podstatÄ› na vÅ¡em. Rozdíl je pouze v tom, že nÄ›které vÄ›ci způsobí závislost mnohem snadnÄ›ji než jiné. A jednou z tÄ›ch, u kterých je ona pravdÄ›podobnost vyšší, jsou i naÅ¡e koníÄky, tedy alespoň vÄ›tÅ¡ina z nich.

 

i Ätení knížek patří mezi koníÄky

 

Má to pomÄ›rnÄ› jednoduchý důvod: slouží nám mnohdy v podstatÄ› jako únik z reality. A pokud je realita kolem nás Å¡patná, například nepÄ›kné rodinné vztahy, problémy v práci a další, pak je jasné, že z ní budeme chtít utíkat stále ÄastÄ›ji. Nakonec se pak do ní ani nebudeme chtít vrátit, Äímž vznikne právÄ› ona závislost.

 

O tom, že to rozhodnÄ› není ideální stav, asi není potÅ™eba hovoÅ™it. StaÄí se jen podívat na finanÄní hledisko – Äím více se budeme svému koníÄku vÄ›novat, tím více penÄ›z také spolyká. SouÄasnÄ› pak také budeme mít nižší příjem. Důsledky si pak lze snadno domyslet.

 

koníÄky nás stojí peníze

 

Další vÄ›cí je, že to naÅ¡e problémy nevyÅ™eší. Naopak, Äím déle je necháme bublat, tím více budou narůstat a tím budou jejich následky vÄ›tší. Je tedy v naÅ¡em nejlepším zájmu vÅ¡e co nejdříve vyÅ™eÅ¡it, aby se náš život stabilizoval. SamozÅ™ejmÄ›, ne vždy je to možné. Jsou situace, které zkrátka jednoduché Å™eÅ¡ení nemají. V takovýchto případech bychom vÅ¡ak mÄ›li vyhledat odbornou pomoc.

 

Co ale dÄ›lat, pokud jsme se již závislými stali? V první Å™adÄ› se musíme sami sebe zeptat, proÄ svému koníÄku dáváme tak velkou pÅ™ednost například pÅ™ed svou rodinou Äi pÅ™ed zamÄ›stnáním. JistÄ›, to nebaví vÄ›tÅ¡inu lidí, avÅ¡ak vÅ¡ichni víme, že je nezbytné, abychom si vydÄ›lali peníze.

 

Bohužel, náš pohled na vÄ›c bývá Äasto velmi subjektivní. Proto není na Å¡kodu získat nÄ›jakou nestrannou pomoc. NemÄ›l by to být nikdo z přátel Äi rodiny, neboÅ¥ ti jsou podobnÄ› zaujatí. Ideální je například psycholog, který nám pomůže rozklíÄovat, kde leží skuteÄný problém. A jakmile jej poznáme, můžeme pÅ™istoupit k jeho Å™eÅ¡ení.